Relevante wetgeving voor werkgevers
Arbeidsomstandighedenbesluit Geldend van 1 januari 2017 t/m heden

Artikel 2.15. Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting

1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico ’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap maatregel en vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.

2. Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico ’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.

Lid 2 geeft duidelijk aan dat voorlichting en onderricht deel uit maken van de maatregelen. Dit is dus niet vrijblijvend!“Het Burgerlijk Wetboek beschermt werknemers impliciet tegen agressie. Op grond van artikel 7:658 heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving. Daarbij heeft hij de verplichting om een werknemer schadeloos te stellen en om het werk zodanig aan te passen dat hiervan geen (verdere) schade valt te verwachten. Uiteraard dient hij zich als goed werkgever te gedragen.

Als een werknemer slachtoffer wordt op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat, dan wordt hij ook beschermd door de Algemene wet gelijke behandeling. Werknemers kunnen in dit geval ook een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Fysiek geweld valt ook onder het Wetboek van Strafrecht, want dit is een strafbaar feit. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om hiervan aangifte te doen. Aangifte van de strafbare feiten vindt plaats bij de politie.” Aldus het arboportaal.

De Inspectie SZW heeft een flyer ontwikkeld voor werkgevers met maatregelen voor een aanpak van agressie en geweld. De flyer heet Agressie en geweld, waar let de Inspectie SZW op?. Het gaat hierbij om de volgende elf punten

 

 • Zijn de risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart gebracht?
 • Is er een procedure om incidenten te melden, registrere nen analyseren?
 • Krijgen de medewerkers voorlichting, instructie en training over agressie en geweld?
 • Heeft de organisatie een protocol voor agressie en geweld?
 • Zijn er huisregels opgesteld waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden?
 • Zijn er afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen?
 • Zijn er voldoende voorzieningen getroffen om agressie en geweld tegen te gaan?
 • Is er een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure?
 • Is er een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident?
 • Is er een regeling gericht op het aanpakken van de dader of daders?
 • Worden het beleid en de maatregelen tegen agressie en geweld periodiek geëvalueerd? 
Terug naar de homepage